"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย
     วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนา กล่าวรายงาน ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์
     สำหรับพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการยกระดับพื้นที่ให้เข้าการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงงานอื่นๆ อีกต่อไป และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 7 จังหวัดเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 111 โรงงาน โดยผลสำเร็จของการดำเนินการ มีโรงงานที่ได้รับการประเมินผลและผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 19 โรงงาน โรงงานที่ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานโดยที่ปรึกษาจำนวน 85 โรงงาน และโรงงานที่ผ่านการยกระดับและพัฒนาโรงงานโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 7 โรงงาน และเมื่อรวบรวมผลการดำเนินการของทุกโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า
     1.  สามารถลดการใช้ไฟฟ้า ลงได้ถึง 4,303.830.65 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
     2.  ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ได้ 62.17 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
     3.  ลดการใช้น้ำ ได้ 2,517,254.45 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
     4.  ลดการเกิดของเสีย ได้ 35,395.6 ตันต่อปี
     5.  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ 5,133,957.97 กิโลกรัมเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
     6.  ซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 33,158,832.97 บาทต่อปี