ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ ช่วยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
รรอ.บรรจง สุกรีฑา กล่าวเปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการลดน้ำใช้ในโรงงานโครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
     วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการลดน้ำใช้ในโรงงานโครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) โดยมีนายวโรศักดิ์ สันติวราคม ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายมงคล สุทธิวัฒนกุล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักการเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม โดยมีผู้แทนจากผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรม ณ ห้องบรรทัดทอง ชั้น 3 โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ 
     กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำโรงงานอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อพัฒนาบุคคลกรภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ