ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ ช่วยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา เรื่อง Plastics in a Circular Economy
          วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ Mr.Keith Alverson ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และ Mr.Nobura Sekiguchi อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ ที่ให้เกียรติเปิดการสัมมนา เรื่อง Plastics in a Circular Economy  โดยมี นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
         นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน และภาคเอกชน ได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy  ซึ่งหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนเน้นคุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากร และผลิตภัณฑ์ ที่ต้องคงรักษาไว้ให้นานที่สุดและมีการสร้างของเสียต่ำที่สุด  และกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์  พ.ศ.2560-2564 ขึ้น  เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมียุทธศาสตร์หลักได้แก่ 1.การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 2.การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 3.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ  โดยการผลักดันแผนงานหลายแผนของยุทธศาสตร์นี้ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมครบวงจนที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) โดยจะเห็นได้ว่าหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนกลไกหนึ่งที่สอดแทรกเข้าไปอยู่ในทั้งสามแผนงานดังกล่าว ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือ Recycle ได้ง่าย ของเสียอุตสาหกรรมจะไม่ถูกทิ้ง  แต่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่มากยิ่งขึ้น หรือนำกลับไปเป็นพลังงานมากขึ้น สุดท้ายจะนำไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ชุมชนและอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกัน และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน