ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 **** ศูนย์บริการสารพันทันใจขอปิดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 46-1/2562
            วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 14.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 46-1/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่  ร่างประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า ส่งออก และการมีไว้ในครองครองวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต, ร่างประกาศ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต, ร่างประกาศ เรื่องกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายพาราควอต, ร่างประกาศ เรื่องกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส และร่างประกาศ เรื่องกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายไกลโฟเซต  ในการนี้ ได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบางฉบับที่หมดความจำเป็น, ร่างประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ และร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่2)  ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม