สัมมนาเปิดตัวโครงการและฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจขอปิดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน และวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ กรอ.
       วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการในประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ กรอ. ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้อำนวยการกองภายในกรอ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณา ผลการตรวจประเมินและความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ กรอ. (แบบ ปค.6) ร่างรายงานการประเมิณผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของ กรอ. (แบบ ปค.1/ปค.4 และ ปค.5) เพื่อเสนอ อรอ.ลงนาม จัดส่งให้ ปกอ. ภายในสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับกอง/สำนักงาน/ศูนย์ พิจารณาดำเนินการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน เพื่อรับรองการควบคุมภายในตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) โดยขอให้ส่งผลให้ฝ่ายเลขานุการ ตามแบบฟอร์มใหม่(แบบ ปค.4 และ ปค.5) และเตรียมเอกสารหลักฐานให้ ตสน.กรอ.ตรวจประเมินภายในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561