ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการและฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจขอปิดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน และวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลดและเลิกใช้สารทำความเย็น HCFC-22
           กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลดและเลิกใช้สารทำความเย็น HCFC-22 ซึ่งเป็นสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนจัดพิธีลงนามและส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 40 ชุด มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ในการดำเนินโครงการลดละเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟูออโรคาร์บอน ( HCFCs Phase-out Management Plan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารทำความเย็น HCFC-22 ไปเป็นสาร HCF-32 และออกมาตรการทางกฎหมายในการผลิต การนำเข้า และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง ที่ใช้สาร HCFC-22 เป็นสารทำความเย็น และเพื่อให้การดำเนินการโดยรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็น HCF-32 ในเครื่องปรับอากาศแก่บุคลากร ฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักวิชาการ และขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอน และบุคลากรสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารทำความเย็น HFC-32 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และทักษะไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษา และช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
        ตลอดปี 2561 กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทดแทนสาร HCFCs สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดสัมมนาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการติดตั้งการซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องกับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับครูผู้สอนทั่วประเทศในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา อีกทั้งจัดหาเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HCF-32 เป็นสารทำความเย็นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรอ.กับ สอศ. และ กพร.
       สำหรับความก้าวหน้าในการออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิต การนำเข้า และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมงที่ใช้สาร HCFC-22 เป็นสารทำความเย็นนั้น ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี -22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2560
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 02-202-4108
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ลดและเลิกใช้สารทำความเย็น HCFC-22 
ซึ่งเป็นสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน