ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการและฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจขอปิดการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน และวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด
         วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กล่าวรายงาน คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด คณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ 15 จังหวัด และหน่วยงาน 3 หน่วยงาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
          การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยุทธศาสตร์ชาติยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยนายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน