เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ได้ที่ http://www.psds.tu.ac.th/training1 หรือโทร 0 2564 4440 79 ต่อ 1033**** “เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
อธิบดีกรมโรงงานฯ จับมือสถานประกอบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตยาเสพติด
       (4 ธันวาคม 2561) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงาน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 37 แห่ง โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม และนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นพยานในการลงนาม ตามโครงการ “โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอำนวยการการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม อก 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประกาศเจตนารมณ์แสดงความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงาน และการส่งเสริมมาตรการรณรงค์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อมิให้บุคคลากรในสถานประกอบการโรงงานไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือนำสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตไปใช้ผลิตยาเสพติด 
     โครงการ “โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 มีการดำเนินงาน 2 มิติ คือ 1. มิติการเฝ้าระวังและป้องกัน โดยกรมฯ จะควบคุมดูแล การนำเข้าและส่งออกสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ผลิตยาเสพติด จำนวน 20 รายการตามประกาศกระทรวงยุติธรรม และมีมาตรการกวดขันเพิ่มมากขึ้น ทั้งการผลิต การนำเข้าและส่งออก และครอบครอง พร้อมทั้งการเน้นเข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารโซเดียมไซยาไนด์ทุกโรง และการเชิญชวนโรงงานทั่วประเทศเข้าโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายอย่างน้อย 1,000 โรง คนงาน 50,000 คน  2. มิติการปราบปราม  โดยการลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานฯ ตามแผนการตรวจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วยังจะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจค้นยาเสพติดในโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาด จำนวน 324 อำเภอ ใน 64 จังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการกำกับดูแลควบคุมการนำเข้าและส่งออกสารเคมีทั้ง 20 รายการ ภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้แก่ 
1. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate)
2. เฟนิลไนโตรโปรปีน (Phenylnitropropene)
3. แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium chloride)
4. กรดออร์โท-ฟอสฟอริก (O-phosphoric acid)
5. เบนซิลยาไนด์ (Benzyl cyanide)
6. เมทิลีนคลอไรด์ (Methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)
7. ไทโอนีลคลอไรด์ (Thionyl chloride) หรือ ซัลเฟอร์ออกซีคลอไรด์ (Sulfurous oxychloride)
8. โซเดียมไซยาไนด์ (Sodiumcyanide)
9. ฟอสฟอรัสแดง (Phosphorus (red))
10. กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)
11. กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid)
12. ไดเอทิลอีเทอร์ (Diethyl ether)
13. โทลูอีน (Toluene)
14. ไพเพอริดีน (Piperidine)
15. เมทิลเอทิลคีโตน (Methyl ethyl ketone)
16. อะซีโตน (Acetone)
17. กรดอะซีติก(Acitic acid)
18. คลอโรฟอร์ม(Chloroform) หรือ ไตรคลอโรมีเทน (Trichloromethane)
19. ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ (Phosphorus trichloride)
20. ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ (Phosphorus pentachloride)