ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรอ. ครั้งที่ 2/2561
       วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรอ. ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาคำขอโครงการที่มีการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ การพัฒนาระบบ สารสนเทศของหน่วยงานภายใน กรอ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม