gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)


ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 17)
ขอเชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกทดสอบกลิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน...ด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว” โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องบริรักษ์ 2 โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น และในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เวลา 08.30 - 16.00 น.
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
ขอเชิญชวนร่วมการปฏิบัติตามข้อแนะนำการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 2 ภาคเหนือ" ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 4 ภาคใต้และภาคตะวันออก" ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญร่วมรับแสดงความคิดเห็นต่อ การปรับปรุงแก้ไขหลักการในร่างพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่วันนี้)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี