gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 


ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการและฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการและฝึกอบรม "หลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการควบคุมวัตถุอันตรายเพิ่มเติมและการปรับปรุงการควบคุมวัตถุอันตราย
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ Program Officer ภายใต้โครงการ Expert for Development of New p5ollution Management Model using PRTR and Public Participation Principles for Eco Industrial Town (PRTR Phase II) ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 10 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
ขอเชิญชวนร่วมการปฏิบัติตามข้อแนะนำการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอเชิญร่วมรับแสดงความคิดเห็นต่อ การปรับปรุงแก้ไขหลักการในร่างพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่วันนี้)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี