gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 2 ภาคเหนือ"
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เรื่อง การส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 4 ภาคใต้และภาคตะวันออก"
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเกาหลี" วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดิอิมเมอรัล ถนนรัชดา กรุงเทพฯ
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ "EMS-DIW นำอุตสาหกรรมก้าวไกล พร้อมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" และเข้าร่วมโครงการฯ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.45 น. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.45 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ อก. เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ...
การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก
ขอเชิญร่วมรับแสดงความคิดเห็นต่อ การปรับปรุงแก้ไขหลักการในร่างพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่วันนี้-14 ธันวาคม 2561)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ.....
ประกาศ กรอ. เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ พ.ศ. 2561
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่.....) พ.ศ.....
(ครั้งที่ 2)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ประชาสัมพันธ์วารสารอุตสาหกรรม รูปแบบดิจิทัล ฉบับที่ 11
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม