gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 


ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ขอเชิญบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รับ 70 ท่าน) และสถานประกอบการที่แจ้งมีบุคลากรเฉพาะแล้ว (รับ 70 ท่าน) เข้าร่วมอบรมการจัดเก็บวัตถุอันตรายและการทำรายงานความปลอดภัยฯ (บฉ.) วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 และ วันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดกภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ TIPAWAN BALLROOM ชั้น L โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมครงการฝึกอบรม การใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
หม้อน้ำ สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและข้อควรระวังอุบัติเหตุในโรงงานที่ใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในช่วงหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
ขอเชิญชวนร่วมการปฏิบัติตามข้อแนะนำการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย