gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 


ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (รุ่นที่ 23)
เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้คู่มือการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี และอบรมการใช้ระบบการรายงานข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2562
ประกาศขอเลื่อนการอบรมสัมมนาโครงการระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตราย ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ จากเดิมวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 -14.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ไปเป็น วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมงานอบรม เรื่อง “การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler Efficiency for SMEs)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศเผยแพร่กรอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMF) และแบบฟอร์ม (EMP) สำหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
หม้อน้ำ สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. ....(ตั้งแต่วันนี้)
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์สมาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง
ของภาครัฐ (Government Strategy for Smart Manufacturing) ในงานนิทรรศการ Maintenance & Resilience ASIA 2019 (MRA2019) วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.20 - 11.00 น. ณ ห้อง Conference Room 100/1 (SM) ฮอลล์ 100
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญชวนเข้ามาตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและข้อควรระวังอุบัติเหตุในโรงงานที่ใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในช่วงหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย