gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 


ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ ช่วยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและข้อควรระวังอุบัติเหตุในโรงงานที่ใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในช่วงหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ Factory 4.0 สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. ห้อง GH 203
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว สำหรับผู้มี
ประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมวันที่ 21 พ.ค. 62 และหลักสูตร
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียววันที่ 17-19 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
ประกาศรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่สมัครเข้าร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
ขอเชิญชวนร่วมการปฏิบัติตามข้อแนะนำการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย