gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 


ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (รุ่นที่ 19)"
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (รุ่นที่ 9)"
ประชาสัมพันธ์ขอให้นิติบุคคลเร่งนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 ผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th โทรสายด่วน 1570
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 1 ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย