ศูนย์บริการสารพันทันใจ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2562**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกรม
ประวัติกรม
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัฒนธรรม/ค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
หน่วยงานภายใน
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
กองกฎหมาย (กม.)
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 (กร. 1)
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 (กร. 2)
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (กกอ.)
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (กวอ.)
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน (กมร.)
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.)
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม (กทพ.)
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน (กปภ.)
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (กทส.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง (สจก.)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ร.บ. เครื่องจักร
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี
ระบบขึ้นทะเบียนบุคลากรสิ่งแวดล้อม
ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 รว.2/1 รว.3 รว.3/1)
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6)
ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล
การสอบบุคลากรเฉพาะ
ระบบขนส่งวัตถุอันตราย
ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน
ติดตามการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ(PRTR)
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
ระบบหารือเคมีภัณฑ์และรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร
ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น
ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์สารพันทันใจ
ฐานข้อมูลติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง
ระบบจดทะเบียนเครื่องจักรออนไลน์ (อยู่ระหว่างทดสอบระบบ)
ระบบการอนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก
ระบบการตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย
บริการข้อมูล
ข้อมูลโรงงาน
ข้อมูลเครื่องจักร
ข้อมูลวัตถุอันตราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงาน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงาน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
แบบฟอร์มเกี่ยวกับความปลอดภัย หม้อน้ำ/ก๊าซ
แบบฟอร์มทะเบียนเครื่องจักร
แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบรหัสผ่านและแก้ไข e-mail
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและการลงทุน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อมูลข่าวสาร กรอ.
อบรม/สัมมนา
แผนที่ตั้ง
เว็บบอร์ด
Site Map
ติดต่อเรา
Banner Menu
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศุนย์บริการสารพันทันใจ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)
เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ
การสอบบุคลากรเฉพาะวัตถุอันตราย
ระบบรับสมัครงาน
รับฟังความคิดเห็นข้อกฎหมาย
นโยบายต่อต้านการรับสินบน
hotline สายด่วน รัฐมนตรี
แจ้งเรื่องร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
Webboard
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สมาชิกรับข่าวสาร กรอ.
e-Learning
องค์ความรู้ กรอ.(KM DIW)
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
การลดปริมาณการระบายมลพิษ (VOCs)
ศูนย์บริการข้อมูลมลพิษดิน
โครงการสามสามัคคี
ศูนย์อำนวยความสะดวกใหักับผู้ประกอบการและนักลงทุน
CSR-DIW Network
อุตสาหกรรมสีเขียว
เมืองอุตสาหกรรมเชืงนิเวศ eco town center
การรายงานข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม
facwaste
gisweb