กรมโรงงานอุตสาหกรรม เบอร์โทร ติดต่อ
Contact
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มงานระบบสารสนเทศ
 • ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 รว.2/1 รว.3 รว.3/1)

 • Tel. 097 036 2749
  E-mail : w-support@diw.mail.go.th
  Line :

 • ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)

 • Tel. 0 2202 4164
 • ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (OPMS)

 • Tel. 0 2202 4001
 • ระบบรับแจ้ง วอ./อก.6 วอ./อก.7

 • Tel. 0 2202 4225-6
  ศูนย์สารพันทันใจ 1. การให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตวัตถุอันตราย
 • การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
 • การขึ้นทะเบียนและต่ออายุวัตถุอันตราย
 • การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
 • การสมัครสมาชิก วอ./อก.6 และ วอ./อก.7
 • ยื่น PEN
 • ยื่นหนังสือมอบอำนาจ (แบบรายปี)
 • ยื่นหนังสือหารือชนิดที่ 1

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 1-5
  Tel. 0 2202 4227

 • เรื่องทั่วไป
 • ยื่นหารือเคมีภัณฑ์
 • การแจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก วอ/อก.6 และวอ/อก.7
 • การนำเข้าเศษพลาสติก/ คลอโรฟอร์ม/ กาเฟอีน
 • การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ (บฉ.1)
 • การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ (บฉ.2)
 • การขึ้นทะเบียนแท็งก์

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 6-7
  Tel. 0 2202 4227

 • รับใบอนุญาตฯ (ทะเบียน/เรื่องแก้ไข/เศษพลาสติก)

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 8
  Tel. 0 2202 4227
  ศูนย์สารพันทันใจ 2. การให้บริการเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
 • ขออนุญาตขึ้นทะเบียน
 • ขออนุญาตขึ้นทะเบียน/นำเข้า/ส่งออกของเสียเคมีวัตถุ (Used/Waste)
 • ขออนุญาตนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว
 • การสมัครสมาชิก วอ./อก.6
 • ขออนุญาตตามอนุสัญญาบาเซล
 • รับใบอนุญาต (วอ.3/วอ.5/วอ.7/วอ.9/อนุสัญญาบาเซล/วอ./อก.6)

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 9
  Tel. 0 2202 4127

 • ขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1)
 • ขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
 • ใบเจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3-5)
 • บัญชีแสดงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.6-9)
 • ใบกำกับขนส่งของเสียอันตราย (Manifest)
 • ขอเลขประจำตัว 13 หลัก
 • แต่งตั้งตัวแทน
 • แผนฉุกเฉิน
 • เรื่องทั่วไป
 • รับใบอนุญาต (สก.2/เลข 13 หลัก)

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 10-13
  Tel. 0 2202 4242
  ศูนย์สารพันทันใจ 3. งานบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • การยื่นรับฟังความคิดเห็นฯประกอบกิจการโรงงาน/การขยายโรงงาน
 • การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการขยายโรงงาน (ร.ง.4)
 • การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 / ส่วนที่ขยาย
 • การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • การเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาต
 • การเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งโรงงาน
 • การแจ้งยกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 • การแจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว
 • การออกใบแทนฯ
 • ชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ต่ออายุฯ

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 14-16
  Tel. 0 2202 4041, 3954
  ศูนย์สารพันทันใจ 4. บริการด้านความปลอดภัย
 • เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ, สื่อนำความร้อน, ภาชนะรับแรงดัน
 • การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุม/ส่ง/บรรจุก๊าซ
 • ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ, วิศวกรตรวจทดสอบฯ
 • ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุวิศวกรอำนวยการใช้ฯ, วิศกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำและหม้อต้มฯ
 • รับเรื่องทั่วไป (การยกเลิกการใช้หม้อน้ำ/ยกเลิกผู้ควบคุมฯ)
 • รายงานประเมินความเสี่ยงฯ/เอกสารรับรองความปลอดภัยระบบทำความเย็น/รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี (รง.7)

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 18-19
  Tel. 0 2202 4211
  ศูนย์สารพันทันใจ 5. บริการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การแจ้งและรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
 • การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศหรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 20
  Tel. 0 2202 3964
  ศูนย์สารพันทันใจ 6. จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • จดทะเบียนนิติกรรม
 • จดทะเบียนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
 • จดทะเบียนโอนสิทธิ์รับจำนองเครื่องจักร
 • ไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากเครื่องจักร
 • จดทะเบียนยกเลิกกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • ขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคัญฯ

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 21
  Tel. 0 2202 3968

 • จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 • ขอรับใบแทน
 • ประเมินราคาเครื่องจักร
 • เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเครื่องจักร
 • แบ่งแยกเครื่องจักร
 • ย้ายเครื่องจักร
 • ขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 22
  Tel. 0 2202 3968
  ศูนย์สารพันทันใจ 7. บริการด้านการเงิน
 • รับชำระเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • จำหน่ายอากรแสตมป์

 • เคาน์เตอร์บริการหมายเลข 23
  Tel. 0 2202 3974